SR EN

Nova zakonska rešenja u prosveti temelj za kvalitetnije obrazovanje

Objavljeno: 15. 09. 2017.

Beograd, 14. septembar 2017. godine – Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju i uputila ih Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

   

Nova zakonska rešenja postaviće temelj kvalitetnijem obrazovanju: 

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao krovni prosvetni zakon, počiva na principima unapređivanja kvaliteta obrazovanja, veće odgovornost ključnih aktera u sistemu, efikasnosti na svim nivoima, veće autonomije ustanova i ekonomičnosti. Princip kvaliteta ostvaren je prevashodno kroz razvoj kvalitetnijih programa obrazovanja. 

Predviđeno je donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa. Uvode se i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, direktori će biti birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju će odlaziti sa 65 godina. 

Upisna politika prilagođena je najboljem interesu deteta. Postavljene su osnove za ocenjivanje i napredovanje učenika i stvaranje uslova za veći obuhvat dece obrazovanjem i brige za decu iz osetljivih grupa, dok je nastavnik autonoman u koncipiranju procesa nastave, uz odgovornost za rezultat. Istovremeno je povećana odgovornost nastavnika za kvalitet nastave, ocenjivanje i postupanje u slučajevima kršenja zabrana, nasilja i diskriminacije. 

Proširena je odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitno i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad, sa ciljem povećanja odgovornosti i efikasnosti, uz vođenje računa o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, uzrastu i dostojanstvu učenika. Jasno je propisana odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja. 

Ustanove će imati pedagošku autonomiju u donošenju odluka o delu školskog programa, organizaciji rada i kalendaru. Takođe, stvara se osnov za elektronsku dokumentaciju i evidenciju rada škola. 

Predlog zakona o visokom obrazovanju značajno unapređuje sistem akreditacije kroz osnivanje Nacionalnog tela za akreditaciju, nove standarde, uvođenje postupka žalbe, kao i procedure za izdavanje dozvole za rad i upis studenata tek nakon završene akreditacije. 

Ovaj predlog uspostavlja vezu visokog obrazovanja i privrede kroz formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi. Takođe, on daje priliku nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju spin-off i start-up kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede, kao predavača van radnog odnosa.

Predlog predviđa uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad, koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada. Kroz jedinstveni informacioni sistem prosvete uvode se registri akreditovanih studijskih programa, zaposlenih i studenata, kojima se dodeljuje Jedinstveni obrazovni broj za praćenje napretka u visokom obrazovanju i osnova za uvođenje novog sistema finansiranja. Uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta je 48 ESP bodova.

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=301846

Dodajte komentar